Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody (dále jen VOP)

Dodavatel : Vodárenská Svitavy s.r.o.

 

 

I. Úvodní ustanovení

 1. VOP jsou vypracovány v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), a jeho prováděcím předpisem vyhláškou č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška).
 2. Tyto VOP jsou přílohou a součástí Smlouvy o dodávce pitné vody nebo Smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění a čištění odpadní vody nebo Smlouvy o odvádění a čištění odpadní vody (vše dále jen Smlouva). Ujednání uvedená ve Smlouvě mají přednost před ujednáními uvedenými v těchto VOP.

 

II. Vymezení pojmů

 1. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. U budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního předpisu. U budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem jednotky vymezené dle občanského zákoníku nebo dle zákona č. 72/1994 Sb., je odběratelem společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vzniklo. U pozemků nebo budov předaných do hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby.
 2. Pokud Smlouvu uzavírá spoluvlastník i za ostatní spoluvlastníky nemovitosti, má se za to, že jedná po dohodě s ostatními spoluvlastníky.
 3. Dodavatel je provozovatelem vodovodu a kanalizace, a to na základě Provozní smlouvy uzavřené s vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Vlastnictví je rozděleno takto:

- vodovod ve městě Svitavy: část vodovodu patří svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy, IČO: 608 91 068, se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02 a část městu Svitavy, IČO: 002 77 444, se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02;

- vodovody v Javorníku, Kamenné Horce, Karli, Koclířově a Vendolí jsou ve vlastnictví Skupinového vodovodu Svitavy, případně ve vlastnictví jednotlivých obcí, když tyto obce předmětné vodovody vložily do hospodaření Skupinového vodovodu Svitavy;

- kanalizace a čistírna odpadních vod jsou ve vlastnictví města Svitavy. Kanalizace je provozována dodavatelem na území města Svitavy a je vedena přes území obce Hradec nad Svitavou až do čistírny odpadních vod, která je na území obce Hradec nad Svitavou.

 1. V Provozní smlouvě byl dodavatel jako provozovatel vodovodu a kanalizace vlastníky vodohospodářské infrastruktury zmocněn k uzavírání písemných Smluv. Současně bylo v Provozní smlouvě stanoveno, že vodné a stočné se hradí dodavateli jako provozovateli vodovodu a kanalizace. Vůči odběrateli má odpovědnost z provozu vodovodu a kanalizace výlučně dodavatel jako provozovatel vodovodu a kanalizace.
 2. Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.
 3. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním nebo jiným zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.
 4. Kanalizační řád stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je zveřejněn na webových stránkách dodavatele www.vodarenskasvitavy.cz.
 5. Ukončení odběru je ukončení dodávky pitné vody vodovodní přípojkou, nebo odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou. Provádí jej dodavatel na žádost a na náklady odběratele. Další odběr (odvádění) bez písemného souhlasu dodavatele je porušení Smlouvy.
 6. Přerušení odběru je dohodnuté ukončení odběru na dobu určitou. Po ukončení termínu přerušení pokračuje smluvní vztah beze změn.
 7. Odběrné místo je místo, kde dochází k odběru.
 8. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.
 9. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.
 10. Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
 11. Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.
 12. Reklamační řád podrobněji popisuje reklamace v rámci smluvního vztahu. Reklamační řád je zveřejněn na webových stránkách dodavatele www.vodarenskasvitavy.cz.
 13. Pokud jsou pozemek nebo stavba připojeny na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavateli povinnost uzavřít Smlouvu.
 14. Ve výjimečných případech se mohou smluvní strany dohodnout, že odběratelem je třetí osoba.

 

III. Základní práva a povinnosti odběratele

 1. Odběratel je povinen dodavateli prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.
 2. Odběratel je povinen do 14 dnů nahlásit dodavateli všechny změny týkající se technických, účetních, daňových, evidenčních, nebo majetkových a právních souvislostí se Smlouvou. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou majetkovou a technickou dokumentaci objektů a zařízení v souvislosti se Smlouvou, dále pak i údaje o rozdělení spotřeby na domácnosti a ostatní a výměru odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu.
 3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojce.
 4. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru zejména za účelem provedení odečtu z vodoměru a kontroly, opravy nebo výměny vodoměru. Stejné povinnosti odběratele se vztahují i na zařízení pro dálkový odečet, pokud je na odběrném místě umístěno, a další příslušenství vodoměru, montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru podle obecně závazných právních předpisů. V případě zjištění poškození těchto zařízení je odběratel povinen bezodkladně oznámit dodavateli jejich poškození či závady v měření.
 5. Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením, ztrátou nebo odcizením, a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru, zařízení pro dálkový odečet, dalšího příslušenství vodoměru nebo montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru bez souhlasu dodavatele je nepřípustný. Dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění nebo vodoměru je porušením Smlouvy. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.
 6. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody.
 7. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, odběratel může odebírat pitnou vodu z vodovodu nebo vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu uživatelů připojené nemovitosti.
 8. Odběratel je povinen pro zprovoznění přípojky splnit podmínky stanovené v právních předpisech.
 9. Pokud je vodoměr umístněn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná a odvodněná.
 10. Zjistí-li dodavatel závady na vodovodní přípojce, kanalizační přípojce, vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci, je odběratel povinen odstranit závady ve lhůtě stanovené dodavatelem, která nesmí být kratší než 3 dny.
 11. Reklamace jsou řešeny dle Reklamačního řádu.

 

IV. Základní práva a povinnosti dodavatele

 1. Dodavatel nesmí při uzavírání Smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem přezkoumat a má právo požadovat změnu Smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.
 2. Vlastník vodovodu nebo kanalizace a dodavatel je oprávněn za účelem kontroly, údržby, stavební úpravy nebo provozu vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí.  
 3. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí dodavatel. Jeho povinností je oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem, současně s vymezením času v rozsahu maximálně 3 hodin, a to i v případě, že vodoměr je pro dodavatele přístupný bez účasti odběratele, pokud není dohodnuto jinak. Přítomnému odběrateli se současně s výměnou předává potvrzení obsahující zaznamenaný stav měření odebraného vodoměru a u nově osazeného vodoměru jeho číslo, zaznamenaný stav a termín, do kterého musí být vyměněn.
 4. Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje dodavatel ze svých provozních nákladů.
 5. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku či v dalších případech uvedených v Zákoně.
 6. Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení,
  1. při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
  2. nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
  3. neumožní-li odběratel dodavateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve Smlouvě,
  4. bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
  5. neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
  6. při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
  7. v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.
 7. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle bodu 4.6. je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod
  1. podle bodu 4.6. písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
  2. podle bodu 4.6. písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
 8. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle bodu 4.6. písm. b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.
 9. V případě, že bude dodavatel provádět pro odběratele na základě dohody servisní práce či vykonávat činnosti na podružných vodoměrech či jiných měřících zařízeních, zavazuje se odběratel uhradit dodavateli servisné a další úhrady v souladu s platným ceníkem dodavatele. Aktuální ceník dodavatele je vždy zveřejněn na www.vodarenskasvitavy.cz.

 

V. Dodávka pitné vody, stanovení množství, ukazatele jakosti

 1. Právo na dodávku vody vzniká uzavřením Smlouvy. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. Pokud Smlouva nestanoví jinak, je odběr pitné vody bez omezení množství.
 2. Množství dodané vody měří dodavatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů. Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví Vyhláška.
 3. Odběratel má právo nejpozději při výměně vodoměru, a to písemně, požádat o úřední přezkoušení správnosti vodoměru.
 4. Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že
  1. údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody a podle bodu 5.6.,  pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne jinak,
  2. údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel,
  3. pozbylo platnosti ověření vodoměru podle zvláštního právního předpisu, považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v případě nesouhlasu odběratele provede postupem uvedeným v písm. a) tohoto bodu,
  4. vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením dodavatel.
 5. Zjistí-li dodavatel nebo odběratel při kontrole nebo výměně vodoměru, že vodoměr údaje o množství dodávané vody nezaznamenává, vypočte se množství dodané vody za příslušné období nebo jeho část podle dodávek ve stejném období minulého roku, nebo jde-li o nový odběr nebo změnu, v odběrových poměrech podle množství dodávané vody v následujícím srovnatelném období, případně jiným způsobem dohodnutým s odběratelem.
 6. Při vypořádání vyplývajícím ze zjištění podle bodů 5.4. a 5.5. se za období k vypořádání považuje období od posledního skutečně provedeného odečtu vodoměru předcházejícího skutečnému odečtu vodoměru na základě kterého došlo k výměně vodoměru do dne výměny vodoměru, související s reklamací nebo žádostí o jeho přezkoušení.
 7. Pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zvláštními právními předpisy. Práva a povinnosti související se zdravotní  nezávadností pitné vody stanoví zvláštní zákon, kterým je ke dni účinnosti VOP zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Ke dni účinnosti těchto VOP činí ukazatele jakosti:
 1. obsah vápníku: 94 mg/l
 2. obsah hořčíku: 8,4 mg/l
 3. obsah dusičnanů: 24 mg/l.
 1. Aktuální ukazatele jakosti zveřejňuje dodavatel na www.vodarenskasvitavy.cz zpravidla nejméně 1x ročně.

 

 

 

VI. Odvádění a čištění odpadní vody, měření a limity znečištění

 1. Právo na odvádění a čištění odpadních vod vzniká uzavřením Smlouvy. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Pokud Smlouva nestanoví jinak, je odvádění odpadních vod bez omezení množství.
 2. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve Smlouvě. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.
 3. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem.
 4. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřícím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád.
 5. Obecné technické podmínky měření množství vypouštěných odpadních vod, způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod a způsob výpočtu množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace, není-li měření zavedeno, směrná čísla odvádění odpadních vod a způsob vypořádání rozdílů stanoví Vyhláška.
 6. Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných dodavatelem měřených zdrojů.
 7. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.
 8. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným Vyhláškou, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem.
 9. Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo přes uliční vpust bude proveden způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na plochy uvedené v Zákoně.
 10. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečistění vypouštěných odpadních vod do kanalizace. Četnost, charakter, požadované ukazatele a místo odběru vzorků určuje kanalizační řád nebo dodavatel. Vzorky mohou odebírat pouze odborně způsobilé osoby. Odběratel je povinen zajistit analýzu kontrolního vzorku u odborně způsobilé laboratoře. Výsledky rozborů předloží odběratel dodavateli nejpozději do 4 týdnů od data provedení odběru.
 11. Dodavatel může provést sám, je-li oprávněn, nebo prostřednictvím oprávněné osoby kontrolní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. Překročení stanovených limitů je porušením Smlouvy a dodavatel může výsledek rozborů použít jako podklad pro stanovení smluvní pokuty. Náklady na odběr a rozbor hradí v tomto případě odběratel.
 12. Kvalita odpadních vod musí odpovídat platným právním předpisům a kanalizačnímu řádu zveřejněnému na www.vodarenskasvitavy.cz.
 13. Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace je stanovena s ohledem na kapacitu Čistírny odpadních vod Svitavy, požadavky na kvalitu produkovaných čistírenských kalů z hlediska jejich dalšího využití a nutnost zabezpečení odvádění odpadních vod v takové kvalitě, aby bylo vyloučeno případné poškození či omezování průtočnosti kanalizace.
 14. Pro splaškové vody produkované obyvatelstvem odváděné kanalizací na Čistírnu odpadních vod Svitavy se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje, jejich míra znečištění je dána jejich původem.
 15. Pro všechny znečišťovatele vypouštějící odpadní vody do kanalizace platí následující koncentrační limity, pokud není v kanalizačním řádu uvedeno jinak.

Ukazatel znečištění

Jednotka

Koncentrační limity

BSK5

mg/l

400

CHSKCr

mg/l

800

NL

mg/l

350

EL

mg/l

80

NEL

mg/l

10

N-NH4

mg/l

50

Dusík celkový

mg/l

70

Fosfor celkový

mg/l

15

Chloridy

mg/l

250

Sírany

mg/l

200

Kyanidy celkové

mg/l

0,2

Tenzidy aniontové

mg/l

10

RAS

mg/l

1000

Fenoly

mg/l

10

Reakce vody - 6 – 9

-

6-9

Teplota vody

°C

40

Rtuť

mg/l

0,05

Měď

mg/l

0,1

Nikl

mg/l

0,1

Chrom celkový mg/l 0,05

mg/l

0,05

Olovo

mg/l

0,1

Arsen

mg/l

0,1

Zinek

mg/l

0,5

Selen

mg/l

0,01

Kadmium

mg/l

0,01

Cín

mg/l

0,01

AOX

mg/l

0,1

PAU

mg/l

0,01

PCB

mg/l

0,005

Uvedené limitní hodnoty znečištění jsou maximální koncentrační limity pro 2 hod. směsné vzorky.

 

VII. Cena a platební podmínky

 1. Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu. Způsob výpočtu a podmínky uplatnění těchto cen stanoví právní předpisy. Výše vodného a stočného je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s Provozní smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a vlastníky vodovodů a kanalizace.
 2. O změně výše vodného a stočného informuje dodavatel odběratele předem prostřednictvím obcí, na jejichž území poskytuje služby a prostřednictvím svých  stránek www.vodarenskasvitavy.cz. Výše vodného a stočného je též odběrateli přístupna v sídle dodavatele a v jeho zákaznickém centru.
 3. Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet, stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část za starou a novou cenu z denního průměru za vyúčtované období při následujícím fakturačním odečtu. V případě, že jej není možno provést, postupuje se, jako by odběr nebyl měřen dle ustanovení Zákona a Vyhlášky.
 4. Pokud jsou ve Smlouvě dohodnuty platby záloh, stanoví se současně výše záloh pro první období. Pro další zúčtovací období je dodavatel oprávněn jednostranně upravit výši záloh v závislosti na výši odběru předchozího zúčtovacího období a výši vodného a stočného pro příští období. Novou výši záloh dodavatel odběrateli oznámí před termínem změny výše záloh. Odběratel je povinen takto stanovené zálohy platit.
 5. V případě, že byly dohodnuty zálohy a odběratel bude v prodlení s úhradou tří záloh, je dodavatel oprávněn provádět fakturaci/vyúčtování čtvrtletně.
 6. Splatnost faktur je 14 dní.
 7. V případě, že bude odběratel v prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb dle Smlouvy, zavazuje se uhradit dodavateli:
 1. paušální náhradu ve výši 50,- Kč za každou zaslanou písemnou upomínku,
 2. paušální náhradu ve výši 250,- Kč za každý jednotlivý případ vymáhání pohledávek dodavatele osobně u odběratele.

V odůvodněných případech nemusí dodavatel paušální náhrady po odběrateli požadovat.

 

VIII. Neoprávněný odběr pitné vody a neoprávněné  vypouštění odpadních vod

 1. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:
 1. před vodoměrem,
 2. bez uzavřené Smlouvy nebo v rozporu s ní,
 3. přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo
 4. přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.
 1. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění:
 1. bez Smlouvy nebo v rozporu s ní,
 2. v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem, nebo
 3. přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.
 1. Odběratel je povinen nahradit ztráty vzniklé podle bodů 8.1. a 8.2.; způsob výpočtu těchto ztrát stanoví Vyhláška.
 2. Neoprávněný odběr vody, neoprávněné vypouštění odpadních vod a další porušení Zákona jsou přestupkem či správním deliktem, které řeší příslušný orgán veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací.

 

IX. Utvrzení dluhů

 1. Za neoprávněný odběr vody z vodovodu je oprávněn dodavatel požadovat na odběrateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť.
 2. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace se odběratel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý druh neoprávněného vypouštění a každý zjištěný případ zvlášť. Za vypouštění závadných látek nebo látek, které nejsou odpadními vodami, a za vypouštění odpadních vod v kvalitě nebo množství, která bude mít přímý negativní dopad na stav kanalizace (poškození, omezení průtočnosti apod.) nebo na funkci čistírny odpadních vod, se smluvní pokuta v takovém případě zvyšuje na 50 000,- Kč za každý zjištěný druh takovéto látky nebo množství.
 3. Odběratel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, jestliže:
 1. neumožní zaměstnancům dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet,
 2. bez souhlasu dodavatele je porušena montážní plomba vodoměru, plomba prokazující úřední ověření vodoměru, poškozen vodoměr nebo zařízení pro dálkový odečet či další příslušenství vodoměru,
 3. bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve Smlouvě.
 1. Pro případ prodlení s úhradou plateb za vodné a stočné se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dodavatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
 3. Smluvní pokuta je splatná vždy v termínu uvedeném ve výzvě dodavatele k zaplacení smluvní pokuty. Tento termín nesmí být kratší než 3 pracovní dny.

 

X. Změny a ukončení Smlouvy  

 1. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran či osob oprávněných zastupovat smluvní strany; stejným dnem nabývá i účinnosti, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.
 2. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně Smlouvou nebo VOP upraveny, se řídí Zákonem a občanským zákoníkem či jinými právními předpisy. V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.
 3. Smlouva může být měněna písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
 4. Účinností Smlouvy se ruší předchozí smlouva o dodávce pitné vody, anebo smlouva o dodávce pitné vody a o odvádění a čištění odpadní vody, anebo smlouva o odvádění a čištění odpadní vody uzavřená mezi stranami na dané odběrné místo, pokud mezi nimi byla nějaká taková smlouva uzavřena.
 5. Práva a povinnosti založená Smlouvou je možné ukončit:
 1. písemnou dohodou smluvních stran;
 2. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených právními předpisy;
 3. písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
 1. Změnou vlastnictví nemovitosti, která je připojena na vodovod a kanalizaci, Smlouva nezaniká. Odběratel je povinen hradit vodné a stočné až do doby ukončení Smlouvy.
 2. V případě úmrtí odběratele (fyzické osoby) přechází práva a povinnosti odběratele na dědice. V případě zániku právnické osoby přechází práva a povinnosti odběratele na právního nástupce.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Písemnosti jsou zasílány na adresu pro doručování určenou ve Smlouvě. V případě, že ve Smlouvě není uvedena zvláštní adresa pro doručování, doručuje se na adresu bydliště nebo sídla uvedenou ve Smlouvě. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
 2. Dodavatel je oprávněn VOP měnit (novelizovat), popř. je nahradit novými VOP, zejména z důvodu změny právních předpisů (např. Zákona a Vyhlášky) a změny údajů, které musí být dle Zákona povinnou náležitostí Smlouvy. Odběratel je oprávněn do 2 měsíců od doručení informace o nových VOP změny odmítnout a současně Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět dle bodu 10.5. písm. c) VOP. Změny (nové) VOP zveřejní dodavatel způsobem umožňujícím dálkový přístup na své webové adrese www.vodarenskasvitavy.cz a dále je dodavatel povinen alespoň 2 měsíce předem oznámit odběrateli změnu VOP (např. na faktuře). Odběratel je povinen se s novelizovanými (novými) VOP seznámit.
 3. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

 

Odběratel podpisem těchto VOP potvrzuje, že se s nimi seznámil:

dne

 

 

 

        …………………………………………….

 

soubor ke stažení: vop