Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody (dále jen VOP)

Dodavatel : Vodárenská Svitavy s.r.o.

 

 

I. Úvodní ustanovení

1.1.
VOP jsou vypracovány v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), a jeho prováděcím předpisem vyhlášky č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška).
1.2.
Tyto VOP jsou přílohou a součástí Smlouvy o dodávce pitné vody nebo Smlouvy o dodávce pitné vody ao odvádění a čištění odpadní vody nebo Smlouvy o odvádění a čištění odpadní vody (vše dále jen Smlouva).Ujednání uvedená ve Smlouvě mají přednost před ujednáními uvedenými v těchto VOP

 

II. Vymezení pojmu

2.1.
Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.U budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, která přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního předpisu.U budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem jednotky vymezené po 1.1.2014 dle občanského zákoníku nebo vymezené před 1.1.2014 dle zákona č.72/1994 Sb., je odběratelem společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vzniklo.U pozemků nebo budov předaných do hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby.
2.2.
Pokud Smlouvu uzavírá spoluvlastník i za ostatní spoluvlastníky nemovitosti, má se za to, že jedná po dohodě s ostatními spoluvlastníky.
2.3.
Dodavatel je provozovatelem vodovodu a kanalizace, a to na základě Provozní smlouvy uzavřené s vlastníky vodohospodářské infrastruktury.Vlastnictví je rozděleno takto:- vodovod ve městě Svitavy: část vodovodu patří svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy, IČO: 608 91 068, se sídlem Svitavy, TG Masaryka 25, PSČ 568 02 a část města Svitavy, IČO: 002 77 444, se sídlem Svitavy, TG Masaryka 5/35, PSČ 568 02;
- vodovody v Javorníku, Kamenné Horce, Karli, Koclířově a Vendolí jsou ve vlastnictví Skupinového vodovodu Svitavy, případně ve vlastnictví jednotlivých obcí, když tyto obce předmětné vodovody vložily do hospodaření Skupinového vodovodu Svitavy;
- kanalizace a čistírna odpadních vod jsou ve vlastnictví města Svitavy.Kanalizace je provozována dodavatelem na území města Svitavy a je vedena přes území obce Hradec nad Svitavou až do čistírny odpadních vod, která je na území obce Hradec nad Svitavou.

2.4
V Provozní smlouvě byl dodavatel jako provozovatel vodovodu a kanalizace vlastníků vodohospodářské infrastruktury zmocněn k uzavírání písemných Smluv.Kromě toho bylo v Provozní smlouvě stanoveno, že vodné a stočné se hradí dodavateli jako provozovateli vodovodu a kanalizace.Vůči odběrateli má odpovědnost z provozu vodovodu a kanalizace výlučně dodavatel jako provozovatel vodovodu a kanalizace.

2.5.
Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.Právo na vodu vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, případně do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.

2.6.
Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním nebo jiným zneškodňováním odpadních vod.Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.

2.7.
Kanalizační řád stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, případně nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je zveřejněn na webových stránkách dodavatele www.vodarenskasvitavy.cz .

2.8.
Ukončení odběru je ukončení dodávky pitné vody vodovodní přípojkou, nebo odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou. Nabízím jejího dodavatele na žádost a náklady odběratele. Další odběr (odvádění) bez písemného souhlasu dodavatele je porušení Smlouvy.

2.9.
Přerušení odběru je dohodnuté ukončení odběru na dobu určitou. Po ukončení pokračuje smluvní vztah beze změn.

2.10.
Odběrné místo je místo, kde dochází k odběru.

2.11.
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.

2.12.
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

2.13.
Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2.14.
Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratelů, není-li dohodnuto jinak.

2.15.

Reklamační řád podrobněji popisuje reklamace v rámci smluvního vztahu. Reklamační řád je zveřejněn na webových stránkách dodavatele www.vodarenskasvitavy.cz .

2.16.
Pokud jsou pozemek nebo stavba připojeny na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nároky a dodavateli povinnost uzavřít smlouvu.

2.17.
Ve výjimečných případech se mohou smluvní strany dohodnout, že odběratelem je třetí osoba.

 

III. Základní práva a povinnosti odběratele

3.1.
Odběratel je povinen dodavateli prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.

3.2.
Odběratel je povinen do 14 dnů nahlásit dodavateli všechny změny týkající se technických, účetních, daňových, evidenčních, nebo majetkových a právních souvislostí se Smlouvou. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou majetkovou a technickou dokumentaci objektů a zařízení v souvislosti se Smlouvou, dále pak i údaje o rozdělení na spotřebu a ostatní a výměr odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu.

3.3.
Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístupu k přípojce.

3.4.
Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru zejména za účelem provedení odečtu z vodoměru a kontroly, opravy nebo výměny vodoměru. Stejné povinnosti spotřebitele platí i na zařízení pro dálkový odečet, pokud je na odběrném místě umístěno, a další příslušenství vodoměru, montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru podle obecně závazných právních předpisů. V případě zjištění poškození těchto zařízení je povinen oznámit bezodkladně poškození dodavatele jejich či závady v měření.

3.5.
Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením, ztrátou nebo odcizením, a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru, zařízení pro dálkový odečet, další příslušenství vodoměru nebo montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru bez souhlasu dodavatele je nepřípustný. Dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění nebo vodoměru je porušení smlouvy. Byla-li nefunkčnost způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratele nebo přímým zásahem odběratele vedoucího k poškození vodoměru, poškození újmy a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratele.

3.6.
Odběratel si může na svůj náklad vysadit na vnitřním vodovodu vlastní společný vodoměr. Odpočet ze společného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody.

3.7.
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, odběratel může odebírat pitnou vodu z vodovodu nebo vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu uživatelů připojené nemovitosti.

3.8.
Odběratel je povinen pro zprovoznění přípojky splnit podmínky stanovené v právních předpisech.

3.9.
Pokud je vodoměr umístněn v šachtě, je povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná a odvodněná.

3.10.
Zjistí-li dodavatel závady na vodovodní přípojce, kanalizační přípojce, vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci, je povinen odstranit závady ve lhůtě stanovené dodavatelem, která nesmí být kratší než 3 dny.

3.11.
Reklamace jsou řešeny dle Reklamačního řádu.


IV. Základní práva a povinnosti dodavatele

4.1.
Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. je oprávněné údaje uvedené odběratelem přezkoumat a má právo vyhovět požadavku v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

4.2.
Vlastník vodovodu nebo kanalizace a dodavatel je oprávněn za účelem kontroly, údržby, stavebních úprav nebo provozu vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí.

4.3.
Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí dodavatel. Jeho povinnost je oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem, současně s vymezením času v rozsahu maximálně 3 hodiny, a to v případě, že je vodoměr pro dodavatele přístupný bez účasti odběratele, pokud není dohodnuto jinak. Přítomnému odběrateli se současně s výměnou předává potvrzení obsahující stav měření odebraného vodoměru au nově osazeného vodoměru jeho číslo, zaznamenaný stav a termín, do kterého musí být vyměněn.

4.4.
Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje dodavatel ze svých provozních nákladů.

4.5.
Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku či v dalších případech uvedených v Zákoně.

4.6.
Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení,
  1. při provádění budou oprav, udržovacích a revizních prací,
  2. nevyhovuje-li zařízení spotřebitele tepla tak, že jako nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
  3. neumožní-li odběrateli dodavateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě,
  4. bylo zjištěno oprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
  5. neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěného dodavatele ve lhůtě již stanovené, která je kratší než 3 dny,
  6. při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
  7. v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.


4.7.
Přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod podle bodu 4.6. je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod
a)podle bodu 4.6. písm. b) až g) alespoň 3 dny předem
b)podle bodu 4.6. písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání známých oprav, udržovacích nebo revizních prací.

4.8.
V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle bodu 4.6. písm. b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

4.9.
V případě, že bude dodavatel provádět pro odběratele na základě dohody servisní práce či vykonávat činnosti na společných vodoměrech či jiných měřících dodavatelských zařízeních, zavazuje se odběratel uhradit servisní a další úhrady v souladu s platným cenníkem dodavatele. Aktuální ceník dodavatele je vždy zveřejněn na www.vodarenskasvitavy.cz .


V. Dodávka pitné vody, stanovení množství, ukazatele jakosti

5.1.
Právo na dodávku vody vzniká uzavřením Smlouvy. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. Pokud Smlouva nestanoví jinak, je odběr pitné vody bez omezení množství.

5.2.
dodané vody měří dodavatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů. Způsob určení množství odebrané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví Vyhláška.

5.3.
Odběratel má právo nejpozději při výměně vodoměru, a to písemně, požádat o úřední přezkoušení správnosti vodoměru.

5.4.
Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaným odběratelem, že:
  1. údaje vodoměru nesplňují některé z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; Stanovení množství dodaných se v tomto případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomuto období, které je předmětem reklamy nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody a podle bodu 5.6., pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne jinak,
  2. údaje vodoměru platí požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, uhradí náklady se výměnou a přezkoušení spojené s vodoměrem odběratele,
  3. pozbylo platnosti ověření vodoměru podle zvláštního právního předpisu, považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v případě nesouhlasu s odběrem provedeného uvedeným postupem v písm. a) tohoto bodu,
                   d. vodoměr je nefunkční, náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením dodavatele.

 

5.5.
Zjistí-li dodavatel nebo odběratel při kontrole nebo výměně vodoměru, že vodoměr údaje o množství dodávané vody nezaznamenává, vypočte se množství dodané vody za příslušné období nebo jeho část podle dodávek ve stejném období minulého roku, nebo jde-li o nový odběr nebo změnu, v odběrových poměrech podle množství dodávané vody v následujícím srovnatelném období, případně jiným způsobem dohodnutým s odběratelem.

5.6.
Při vypořádání výsledkem ze zjištění podle bodů 5.4. a 5.5. se za období k vypořádání považuje za posledního skutečně provedeného odečtu vodoměru předcházejícího skutečnému odečtu vodoměru na základě kterého došlo ke změně vodoměru do dne výměny vodoměru, související s reklamací nebo žádostí o jeho přezkoušení.

5.7.
Pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zvláštními právními předpisy. Práva a povinnosti související se zdravotní nezávadností pitné vody stanoví zvláštní zákon, kterým je ke dni účinnosti VOP zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ao změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

5.8.
Ke dni účinnosti těchto VOP činí ukazatele jakosti:

 1. obsah vápníku: 94 mg/l
 2. obsah hořčíku: 8,4 mg/l
 3. obsah dusičnanů: 24 mg/l.

5.9.
Aktuální ukazatele jakosti zveřejňuje dodavatele na www.vodarenskasvitavy.cz zpravidla nejméně 1x ročně.VI. Odvádění a čištění odpadní vody, měření a limity znečištění

6.1.
Právo na odvádění a čištění odpadních vod vzniká uzavřením smluv. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Pokud Smlouva nestanoví jinak, je odvádění odpadních vod bez omezení množství.

6.2.
Kanalizace může být odváděna odpadní vody jen v limitech znečištění av množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve Smlouvě. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.

6.3.

V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem.

6.4.
odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřícím zařízením, pokud to stanoví kanalizační řád.

6.5.
Obecné technické podmínky měření množství vypouštěných odpadních vod, způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod a způsob výpočtu množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace, není-li měření zavedeno, směrná čísla odvádění odpadních vod a způsob vypouštění rozdílů stanoví Vyhláška.

6.6.
Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se takové, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace množství vody, což odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům ročních potřeb nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočítává množství vody získané z jiných dodavatelem měřených zdrojů.

6.7.
Jestliže odběratel vodu dodané vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3za rok, zjišťuji množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle odběratelů a ověřených dodavatelů, pokud se předem dodavatelé s odběratelem nedohodli jinak.

6.8.
Vy-li odběratele do kanalizace vody ze zdrojů vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěných odpadů vod s měřením nebo jiným množstvím Vyhláškou zjistit způsob zjistit, jak zjistit vypouštěné odpady odborným ověřeným výpočtem dodavatele.

6.9.
Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo přes uliční vpust bude proveden způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na plochy uvedené v Zákoně.

6.10.
Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace. Četnost, charakter, požadované ukazatele a místo odběru vzorků určuje kanalizační řád nebo dodavatel. Vzorky mohou odebírat pouze odborně způsobilé osoby. Odběratel je povinen zkontrolovat kontrolní vzorek u odborně způsobilé laboratoře. Výsledky rozborů předloží odběrateli dodavateli nejpozději do 4 týdnů od provedení dat odběru.

6.11.
Dodavatel může provést sám, je-li oprávněn, nebo prostřednictvím oprávněné osoby kontrolní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. Překročení stanovených limitů je porušení Smlouvy a dodavatel může výsledek rozborů použít jako podklad pro stanovení smluvních pokut. Náklady na odběr a rozdělení v tomto případě odběratele.

6.12.
Kvalita odpadních vod musí odpovídat platnému právnímu předpisu a kanalizačnímu řádu zveřejněnému na www.vodarenskasvitavy.cz .

6.13.
Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace je s ohledem na kapacitu čistých odpadních vod Svitavy, požadavky na kvalitu vyráběných čistírenských kalů z hlediska jejich dalšího využití a nutnost zabezpečení odvádění odpadních vod v takové kvalitě, aby bylo vyloučeno případné poškození či omezování průtočnosti kanalizace .

6.14.
Pro splaškové vody produkované obyvatelstvem odváděné kanalizací na Čistírnu odpadních vod Svitavy se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje, její míra znečištění je dána jejich původem.

6.15.
Pro všechny znečišťovatele vypouštějící odpadní vody do kanalizace platí následující koncentrační limity, pokud není v kanalizačním řádu uvedeno jinak.

Ukazatel znečištění

Jednotka

Koncentrační limity

BSK5

mg/l

400

CHSKCr

mg/l

800

NL

mg/l

350

EL

mg/l

80

NEL

mg/l

10

N-NH4

mg/l

50

Dusík celkově

mg/l

70

Fosfor celkově

mg/l

15

Chloridy

mg/l

250

Sírany

mg/l

200

Kyanidy celkově

mg/l

0,2

Tenzidy aniontové

mg/l

10

RAS

mg/l

1000

Fenoly

mg/l

10

Reakce vody - 6 – 9

-

6-9

Teplota vody

°C

40

Rtuť

mg/l

0,05

Měď

mg/l

0,1

Nikl

mg/l

0,1

Chrom celkový mg/l 0,05

mg/l

0,05

Olovo

mg/l

0,1

Arsen

mg/l

0,1

Zinek

mg/l

0,5

Selen

mg/l

0,01

Kadmium

mg/l

0,01

Cín

mg/l

0,01

AOX

mg/l

0,1

PAU

mg/l

0,01

PCB

mg/l

0,005

limitní hodnoty znečištění uvedené jsou maximální koncentrační limity pro 2 hod. směsné vzorky.

 

VII. Cena a platební podmínky

7.1.
Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formuli. Způsob výpočtu a podmínky uplatnění těchto cen stanoví právní předpisy. Výše vodného a stočného je stanovena v souladu s platnými právními předpisy av souladu s Provozní smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a vlastníky vodovodů a kanalizace.

7.2.
O změně výše vodního a stočného informuje dodavatele předem prostřednictvím obcí, na území poskytujících služeb a prostřednictvím svých stránek www.vodarenskasvitavy.cz . Výše vodního a stočného je též odběrateli přístupna v sídle dodavatele av jeho zákaznickém centru.

7.3.
Pokud není při změně ceny provedeného kontrolního odečetu, stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část za starou a novou cenu z denního průměru za účtované období při následujícím fakturačním odečtu. V případě, že není možné provést, postupuje se, jako by nebyl měřen dle ustanovení Zákona a Vyhlášky.

7.4.
Pokud jsou ve smlouvě dohodnuty platby záloh, stanoví současně výše záloh pro první období. Pro další zúčtovací období je dodavatel oprávněn jednostranně upravit výši záloh v závislosti na výši odběru předchozího zúčtovacího období a výši vodního a stočného pro příští období. Novou výši záloh dodavatel odběrateli oznámí před termínem změny výše záloh. Odběratel je povinen takto stanovené zálohy platit.

7.5.
V případě, že byly dohodnuty zálohy a odběratele budou v prodlení s úhradou tří záloh, je dodavatel oprávněn provádět fakturaci/vyúčtování čtvrtletně.

7.6.
Platnost faktury je 14 dní.

7.7.

V případě, že bude odběratelem odběru s úhradou plateb dle Smlouvy, zavazuje se uhradit dodavatele:

      a) paušální náhradu ve výši 50,- Kč za každou zaslanou písemnou upomínku,
      b) paušální náhradu ve výši 250,- Kč za každý jednotlivý případ vymáhání pohledávek dodavatele osobně
          u odběratele.

       V odůvodněných případech nemusí dodavatelské paušály po odběrateli požadovat.
 

VIII. Neoprávněný odběr pitné vody a neoprávněné vypouštění odpadních vod

8.1.
Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:

 1. před vodoměrem,
 2. bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní,
 3. přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo
 4. přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.


8.2.
Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění:

 1. bez Smlouvy nebo v rozporu s ní,
 2. v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem, nebo

C. přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečného.

8.3.
Odběratel je povinen nahradit ztráty vzniklé podle bodů 8.1. a 8.2.; způsob výpočtu těchto ztrát stanoví Vyhláška.

8.4.
Neoprávněný odběr vody, neoprávněné vypouštění odpadních vod a další porušení Zákona jsou přestupkem či správním deliktem, které řeší příslušný orgán veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací.IX. Utvrzení dluhů

9.1.
Za neoprávněný odběr vody z vodovodu je oprávněn dodavatel požadovat na odběrateli smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť.

9.2.

Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace se odběratel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý druh neoprávněného vypouštění a každý zjištěný případ zvlášť. Za vypouštění závadných látek nebo látek, které nejsou odpadními vodami, a za vypouštění odpadních vod v kvalitě nebo množství, které bude mít přímý negativní dopad na stav kanalizace (poškození, průtočnosti apod.) nebo omezení na funkci čistírny odpadních vod, se smluvní pokutou v v takovém případě se zvyšuje na 50 000,- Kč za každý zjištěný druh takovéto látky nebo množství.

9.3.
Odběratel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, pokud:

       a) neumožní zaměstnanci dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet,
       b) bez souhlasu dodavatele je porušena montážní plomba vodoměru, plomba prokazující úřední
       ověření vodoměru, poškozen vodoměr nebo zařízení pro dálkový odečet či další příslušenství vodoměru,
       c) bude- bylo zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve Smlouvě.

     9.4.
     Pro případ prodlení s úhradou plateb za vodné a stočné se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 %
     z dlužné částky za každý den prodlení.

     9.5.
     Ujednání o smluvní pokutě není dotčeno právo požadovat v plné výši náhradu
     škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

     9.6.
     Smluvní pokuta je platná vždy v termínu uvedeném ve výzvě dodavatele k zaplacení smluvní pokuty.
     Tento termín nesmí být kratší než 3 pracovní dny. 

    

X. Změny a ukončení Smlouvy

10.1.
Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran či osob oprávněných zastupovat smluvní strany;stejným dnem nabývá i účinnost, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

10.2.
Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou poskytovány smlouvou nebo VOP upraveny, řídí se Zákonem a občanským zákoníkem či jinými právními předpisy.V případě změny platných právních předpisů budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.

10.3.
Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

10.4.
Účinnost Smlouvy se ruší předchozí smlouva o dodávce pitné vody, anebo smlouva o dodávce pitné vody ao odvádění a čištění odpadní vody, anebo smlouva o odvádění a čištění odpadní vody uzavřená mezi stranami na dané odběrné místo, pokud mezi nimi byla nějaká taková smlouva uzavřena.

10.5.
Práva a povinnosti založená Smlouvou je možné ukončit:

 1. písemnou dohodou smluvních stran;
 2. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených právními předpisy;
 3. písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní strany.

 

       10.6.
        Změnou vlastnictví nemovitosti, která je připojena na vodovod a kanalizaci, Smlouva nezaniká.
        Odběratel je povinen hradit vodné a stočné až do doby ukončení Smlouvy.

      10.7.
       V případě úmrtí odběratelů (fyzické osoby) přechází práva a povinnosti odběratelů na dědici.
       V případě zániku právnické osoby přechází práva a povinnosti odběratele na právního nástupce.
 

 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1.
Písemnosti jsou zasílány na adresu pro doručování určené ve Smlouvě.V případě, že ve Smlouvě není uvedena zvláštní adresa pro doručování, doručuje se na adresu bydliště nebo sídla uvedená ve Smlouvě.Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím třetího provozovatele poštovních služeb došla pracovní den po odeslání, byla-li odeslána na adresu do jiného státu, pak však odeslána jako patnáctý pracovní den po odeslání.

11.2.
Dodavatel je oprávněn VOP měnit (novelizovat), popř.je nahradit novými VOP, zejména z důvodu změny právních předpisů (např. Zákona a Vyhlášky) a změny údajů, které musí být dle Zákona povinnou náležitostí Smlouvy.Odběratel je oprávněn do 2 měsíců od doručení informace o nových VOP změny odmítnout a současně z tohoto důvodu vypovědět dle bodu 10.5.písm.c) VOP.Změny (nové) VOP zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.vodarenskasvitavy.cz a dále je povinen dodavatel alespoň 2 měsíce předem oznámit odběrateli změnu VOP (např. na faktuře).Odběratel je povinen se s novelizovanými (novými) VOP seznámit.

11.3.
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 20.12.2022.

Odběratel podpisem těchto OP potvrzuje, že se s nimi V:

dne

 

 

 

        ………………………………………………………………….

 

soubor ke stažení: VOP