Podružný vodoměr na zahradu

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 kubíků za rok, má nárok na slevu. V těchto případech se instaluje tzv. "podružný vodoměr".

Zákon na tyto případy pamatuje ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

Vzhledem k tomu, společnost Vodárenská Svitavy s.r.o. preferuje jednotný přístup k odběratelům v rámci celé ČR, byla nadefinována pravidla, jak v případě žádosti o uplatnění tohoto zohlednění postupovat.

Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit vedle zákonné podmínky (množství neodvedené do kanalizace musí být větší, než 30 m3 za rok) také povinnost prokazovat toto množství dle platného fakturačního měřidla. Jinými slovy - k prokázání množství vody neodvedené do kanalizace je nutné nechat si nainstalovat tzv. "podružný vodoměr".

Podružný vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla. Množství vody odvedené do kanalizace je vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru.

Vzhledem k již zmíněné zákonné podmínce je také nezbytné založit si při žádosti o podružný vodoměr na zákaznickém centru zálohové platby. Díky placení vodného a stočného formou zálohových plateb se pak provádí
vyúčtování jednou ročně a odpadá složitá kontrola množství vody neodvedené do kanalizace, která by nastala při fakturaci s jiným fakturačním cyklem.

Výše servisného za "podružný vodoměr" je stanovena v ceníku služeb.

V případě zájmu o instalaci zálivkového vodoměru je uplatňován následující postup:

  • odběratel doručí žádost o osazení vodoměru
  • společnost Vodárenská Svitavy s.r.o. ověří, zda v dané lokalitě provozují kanalizaci, upozorní odběratele na zákonnou podmínku pro uplatnění odpočtu a po kontrole či upřesnění údajů uvedených ve žádosti pak zajistí předání požadavku na revizi odběrného místa provozu, který ji po předchozí domluvě termínu s odběratelem zrealizuje
  • při samotné revizi na odběrném místě je s odběratelem upřesněna varianta osazení vodoměru, předběžně dohodnut termín, cena dle platného ceníku a další nezbytnosti, výsledek revize je zaznamenán zaměstnancem vodáren na formulář
  • na základě potvrzeného formuláře je osazen, zkontrolován a zajištěn proti manipulaci podružný vodoměr
  • posledním nezbytným krokem je pak zavedení zálohových plateb a uzavření smlouvy s odběratelem v prostorách zákaznického centra nebo sídle společnosti

Závěrem jedno upozornění: vodoměr s neplatným úředním ověřením (prošlým cejchem) není považován za fakturační měřidlo! Díky tomu, že jde o vodoměr v majetku odběratele, je zajištění nového vodoměru/úředního ověření plně v kompetenci odběratele.