Kvalita vody

PŘEHLED KVALITY PITNÉ VODY ZA OBDOBÍ 06/2021

Ukazatel Limit dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Jednotka prameniště Olomoucká (surová voda) 15.6.2021 prameniště- Lány (surová voda) 15.6.2021
tvrdost celková DH = 2-3,5 mmol / l 2,48 2,49
dusičnany NMH = 50 mg / l

2,1

17,3
dusitany NMH = 0,5 mg / l <0,02 <0,22
amonné ionty MH = 0,5 mg / l <0,05 <0,06
pH MH = 6,5 - 9,5   7,47 7,34
konduktivita MH = 125 mS / m 43,2 44,7
chloridy MH = 100 mg / l 3,4 10,0
vápník DH = 40 - 80 mg / l 84,7 88,7
hořčík MH = 20 - 30 mg / l 8,81 6,66
železo MH = 0,2 mg / l <0,02 <0,02
barva MH = 20 mg / l Pt <5 <5
zákal MH = 5 ZF (t, n) <1,00 <1,00
sírany MH = 250 mg / l 29,7 34,2

MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota, DH - doporučená hodnota

č. 3496/2021 Protokol o zkoušce