Kvalita vody

PŘEHLED KVALITY PITNÉ VODY ZA OBDOBÍ 01/2023

Ukazatel Limit dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Jednotka prameniště Olomoucká (surová voda) 23.1.2023 prameniště- Lány (surová voda) 23.1.2023
tvrdost celková DH = 2-3,5 mmol/l 2,40 2,39
dusičnany NMH = 50 mg/l

2,2

18,2
dusitany NMH = 0,5 mg/l <0,02 <0,02
amonné ionty MH = 0,5 mg/l <0,05 <0,05
pH MH = 6,5 - 9,5   7,55 7,5
konduktivita MH = 125 mS/m 42,8 44,0
chloridy MH = 100 mg/l 3,4 8,9
vápníku DH = 40 - 80 mg/l 82,3 85,1
hořčík MH = 20-30 mg/l 8,47 6,55
železo MH = 0,2 mg/l <0,02 <0,02
barva MH = 20 mg/l Pt <5 <5
zákal MH = 5 ZF (t, n) <1,00 <1,00
sírany MH = 250 mg/l 30,0 33,2

MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota, DH - doporučená hodnota