Kvalita vody

PŘEHLED KVALITY PITNÉ VODY ZA OBDOBÍ 05/2020

Ukazatel Limit dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Jednotka prameniště Olomoucká  (surová voda)19.5.2020 prameniště - Lány (surová voda)19.5.2020
tvrdost celková DH = 2-3,5 mmol/l 2,45 2,43
dusičnany NMH = 50 mg/l

2,2

16,1
dusitany NMH = 0,5 mg/l < 0,02 < 0,02
amonné ionty MH = 0,5 mg/l < 0,05 < 0,05
pH MH = 6,5 - 9,5   7,71 7,71
konduktivita MH = 125 mS/m 42,9 43,5
chloridy MH = 100 mg/l 3,5 8,3
vápník DH = 40 - 80 mg/l 84,5 86,5
hořčík MH = 20 - 30 mg/l 8,30 6,51
železo MH = 0,2 mg/l <0,02 < 0,02
barva MH = 20 mg/l Pt < 5 < 5
zákal MH = 5 ZF(t,n) < 1,00 < 1,00
sírany MH = 250 mg/l 28,8 31,7

MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota, DH - doporučená hodnota

soubor ke stažení: p2020_3976