Kvalita vody

PŘEHLED KVALITY PITNÉ VODY ZA OBDOBÍ 11/2023

Ukazatel Limit dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Jednotka prameniště Olomoucká (surová voda) 28.11.2023 prameniště- Lány (surová voda) 28.11.2023
tvrdost celková DH = 2-3,5 mmol/l 2,44 2,43
dusičnany NMH = 50 mg/l

2,1

16,8
dusitany NMH = 0,5 mg/l <0,02 <0,02
amonné ionty MH = 0,5 mg/l <0,05 <0,05
pH MH = 6,5 - 9,5   7,42 7,35
konduktivita MH = 125 mS/m 42,7 44,0
chloridy MH = 100 mg/l 3,7 8,7
vápníku DH = 40 - 80 mg/l 83,1 86,0
hořčík MH = 20-30 mg/l 8,91 6,86
železo MH = 0,2 mg/l <0,02 <0,02
barva MH = 20 mg/l Pt <5 <5
zákal MH = 5 ZF (t, n) <1,00 <1,00
sírany MH = 250 mg/l 27,2 31,2

MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota, DH - doporučená hodnota

č. 13083/2023 Protokol o zkoušce

č. 13084/2023 Protokol o zkoušce