Kvalita vody

PŘEHLED KVALITY PITNÉ VODY ZA OBDOBÍ 08/2022

Ukazatel Limit dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Jednotka prameniště Olomoucká (surová voda)  9.8.2022 prameniště- Lány (surová voda)  9.8.2022
tvrdost celková DH = 2-3,5 mmol/l 2,42 2,42
dusičnany NMH = 50 mg/l

2,4

17,0
dusitany NMH = 0,5 mg/l <0,02 <0,02
amonné ionty MH = 0,5 mg/l <0,05 <0,05
pH MH = 6,5 - 9,5   7,46 7,49
konduktivita MH = 125 mS/m 43,5 44,3
chloridy MH = 100 mg/l 3,4 8,7
vápníku DH = 40 - 80 mg/l 83,0 86,0
hořčík MH = 20-30 mg/l 8,57 6,65
železo MH = 0,2 mg/l <0,02 <0,02
barva MH = 20 mg/l Pt <5 <5
zákal MH = 5 ZF (t, n) <1,00 <1,00
sírany MH = 250 mg/l 29,1 32,6

MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota, DH - doporučená hodnota

č. 3496/2021 Protokol o zkoušce