Aktualizace smluv

12.01.2023 11:26:51

V souvislosti s novelou Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, která vstoupila v platnost 1. 1. 2014, je třeba veškeré starší smlouvy provedeny 31.12.2023.
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřená s odběrateli musí, v souladu s výše zmíněnou novelou, obsahovat náležitosti, mezi které patří předmět smlouvy, smluvní strany, vlastník a provozovatel vodovodu, vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počet trvale připojených osob , stanovení podmínek dodávky, limity dodávaného množství a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profilu přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů) a další.
Aktualizace smluv dosud provádí společnost Vodárenská Svitavy sro průběžně již od roku 2014. Někteří odběratelé zaslané nové smlouvy nevrátili. Ti budou znovu vyzváni k uzavření nové smlouvy „Opakovanou dohodu k uzavření smlouvy“. Ostatním odběratelům bude do konce srpna postupně rozesílán dotazník. Tyto dotazníky prosím vraťte co nejdříve. Můžete nás navštívit i osobně v našem Zákaznickém centru (Svitavy, TGMasaryka 25 - každé pondělí) nebo v sídle naší společnosti (Hradci nad Svitavou 494). Kontaktujte nás můžete i telefonicky na čísle 461 311 600 nebo prostřednictvím emailu vodarenskasvitavy@vodarenskasvitavy.cz..
Ze zákona č.275/2013 Sb. vyplývá, že nedodáváme vodu a odvádět odpadní vodu do kanalizace našim odběratelům bez řádně uzavřené nové smlouvy. Což znamená, že pokud odběratel s námi neuzavře novou smlouvu s novými náležitostmi, budeme muset dosavadní smlouvu ukončit k 31.12.2023 a od 1.1.2024 na tato odběrná místa nebudeme moct dodávat vodu a ani odvádět odpadní vody do kanalizace.
Věřím, že vše společně do konce roku 2023 zvládneme.

Hurych Jaromír 

jednatel společnosti